Utstillingen ARTivisme (20-24.11-.2023 og foredrag med Cecilia Salinas)

FNs barnekonvensjon gir barn egne rettigheter i kraft av at de er barn. Barnekonvensjonen ble vedtatt av FNs generalforsamling 20. november 1989, og er den mest ratifiserte menneskerettighetsavtalen i historien. Barnekonvensjonen gjelder som norsk lov og er gitt forrang ved motstrid. Grunnlovens § 104 slår fast at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved handlinger og avgjørelser som berører barn, og at barn har en rett til å bli hørt i spørsmål som gjelder dem selv. Hensynet til barnets beste og barns rett til medvirkning er synliggjort i en rekke bestemmelser i utlendingsloven og statsborgerloven.

Cecilia Salinas er postdoktor ved UiO og er interessert i skjæringspunktet mellom kunst og antropologi i forskningsprosessen. ARTivisme er en vandreutstilling med en serie bilder og tekster som er inspirert av svarene Cecilia Salinas fikk i samtaler med nordmenn med minoritetsbakgrunn. Bildene og tekstene fremstiller barn og ungdommer som ønsker å tilhøre det norske samfunnet, og som har opplevd utenforskap, rasisme, diskriminering, forskjellsbehandling og det å stå i spagat mellom to kulturer. Utstillingen springer ut fra et etnografisk feltarbeid som Salinas utførte som sosialantropolog for et pågående forskningsprosjekt ved Universitet i Oslo (2021-2024). ARTivism søker å skape rom for refleksjon om viktigheten av en bredere og bedre representasjon, av arbeid mot diskriminering og for inkludering og mangfold.

Hun kommer til UNE for å fortelle om bildene torsdag 24. november klokka 14 i kantina. Vi oppfordrer alle til å ta seg en liten pause og gi rom for refleksjon. Velkommen!